Om Svenske og Finske Reisende.

Om Svenske og Finske Reisende.

Om Svenske resande - Rom, Roma, Romani.

Romer är en av Sveriges officiella minoriteter. Den 29 september 1512 kom Greve Antonius med ett stort antal familjer. Greve Antonius och hans här blev kallade för tattare senare i en svensk krönika av Olaus Petri. Själv sade sig gruppen komma från "Klene Egifft", lilla Egypten vilket tolkats av vissa forskare som en romsk bosättning på Peleponnesos i Grekland. Om Greve Antonius är samma person som Antonius Gagino, passerade denna romska grupp Skottland 1505 enligt ett brev från den skotske kungen Jakob IV.

Bland finska, norska och svenska gammalromska släkter har namn som Grek och Skotte cirkulerat, vilket kan ha sin förklaring i vandringsvägarna. Romernas historia i Sverige är en historia kantad av förföljelse, trakasserier och diskriminering.

Resandefolket

Resandefolket

 Uppslagsordet Tattare leder hit. För kortspelet med samma namn, se Tattare (kortspel). Se resandefolk för icke-skandinaviska resandefolk.

Resandefolket eller resande är en etnisk grupp som i äldre tid, och till viss del även idag, stod utanför det etablerade samhället i Skandinavien. Fram till slutet av 1900-talet gick de även under benämningen tattare, norska tatere, en term som idag anses nedsättande och har starka kopplingar till rasbiologiskt grundad diskriminering (se eugenik i Sverige).

I många länder finns personer som kallar sig resande (på engelska travellers) och dessa har skiftande bakgrund. I Sverige hade resandefolket en livssituation liknande romernas och flera har bevisligen släktskap med romerna då de också i stor utsträckning använder dialekter av samma språk, romani eller romanès. Resandefolket i Sverige uppskattas idag bestå av cirka 20 000 individer.[1] Enligt en senare skrivning (2005) i en riksdagsproposition om språket så står det I Sverige räknas resandefolket till romerna.[2]   Kilde Wiki

Romer i Sverige og i Finland.

Regeringens proposition 1998/99:143

Nationella minoriteter i Sverige

Regeringens proposition
1998/99:143

Nationella minoriteter i Sverige

Prop.
1998/99:143

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 10 juni 1999

Göran Persson
        Ulrica Messing
        (Kulturdepartementet)

Motion 2005/06:K315

Den romska minoriteten

 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör återkomma med förslag på hur ett permanent stöd för de romska kulturinstitutionerna bäst kan utformas.

Detta avsnitt är en sammanfattning av Resandefolk

I Västeuropa (främst i Tyskland, Holland och Frankrike), finns den romska gruppen Sinti som också kallas resandefolk. De är släkt med många av de svenska resandesläkterna.[27] De kallas ofta Manouches i Frankrike.[28] En berömd jazzgitarrist, Django Reinhardt, var av Sinti-börd.

En annan grupp resande i väst- och mellaneuropa är den Jeniska (ty: Jenisch). De jeniska resande är kända i Schweiz sedan 1400-talet. De har ett eget språk, jeniska, som kan säga vara en variant av tyska. Det finns flera hypoteser om deras ursprung, bland annat att de härstammar från kelterna. De anses inte tillhöra samma etniska och kulturella grupp som romer och sinti.[29]

Resandefolket i Irland och England kallas "Irish Travellers" eller Pavees. Deras ursprung är omdiskuterat och oklart.[30]

I Skottland finns resandefolk vilka kallas Tinkers eller "Gypsies" och som består av olika folkgrupper med skiftande bakgrund, kultur och språk.[31]

Kilde Wiki

 

 

Icke romska resande i Norden

Det går inte att förneka att det finns en väldigt liten minoritet som kallar sig tattare eller resande, vilka inte ser sig som en etnisk grupp. Det är skillnad på dem som stämplats som tattare (under 1900-talet) och de som tillhör resandesläkter.[32] Resandesläkter är nästan alla gamla romska släkter med band till sintiromer och finska romer.[33]

Det kan finnas ett fåtal släkter som inte varit romer men som anammat den resanderomska kulturen. De kan också ha haft en större icke romsk blandning än de flesta resandesläkter. Ett exempel på det kan man läsa i forskaren Allan Etzlers intervju med den anonyma personen "B" från boken "Zigenarna och deras avkomlingar i Sverige" från 1944. " En hemsk strid ägde en gång rum i Halland. Namnet på platsen vet jag ej. Di stridande var en stam, som kallades för Daggarna och fick sitt namn av att di alltid använde blydaggar, när di kom i slagsmål. Den andre parten kallades för di röda Björkarna. Björkarna var ej av äkta stam. Sagan säger att di var avkomlingar av en bondhustru, som följde med dem. Hon skulle ha varit rödhårig, och släkten, di mesta av Björkarna, släktas på sin stammoder. Sanningen i detta stämmer nog."[34] Värt att nämnas är dock att Etzler inte låter den ovan utpekade släkten komma till tals och därmed har de inte heller någon möjlighet att bemöta det utpekande som Etzlers källa utsätter dem för.

Tryckta källor:

Allan Etzler Zigenarna och deras avkomlingar i Sverige (1944)

  • Adam Heymowski Swedish Travellers and Their Ancestry (1969)
  • Birgitta Svensson Bortom all ära och redlighet. Tattarnas spel med rättvisan (1993)
  • Bo Hazell Resandefolket - från tattare till traveller (2002)
  • Christian Catomeris Det ohyggliga arvet - Sverige och främlingen genom tiderna (2004)
  • Bo Lindwall Hund-Fias härstamning. Om de resandes ursprung (Släktforskarnas Årsbok 2005)
  • Bodil Andersson, red (Andersson B, Hammar L-E, Hazell B, Lindholm K). Snarsmon – resandebyn där vägar möts (Bohusläns museums förlag 2008)

0 kommentar(er)

Skriver gjerne en kommentar her ved at klicka på denna linjan.

Alle våre gener går gjennom Tyskland, Polen.....